fbpx
Skip to main content

Algemene voorwaarden Sportivun B.V.

Versie: Diensten Sportivun aan verenigingen/ SEPTEMBER 2020

In het kader van het aangaan van een Dienstverleningsovereenkomst Sportivun gaat Opdrachtgever akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdracht en/of Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, gebaseerd op een tussen genoemde partijen overeengekomen Dienstverleningsovereenkomst Sportivun, alsmede een daarop gebaseerde concrete opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, zoals door Opdrachtnemer schriftelijk bevestigd in een opdrachtbevestiging via een e-mail aan Opdrachtgever.

Dienstverleningsovereenkomst
De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten schriftelijke overeenkomst welke door partijen beschouwd wordt als kaderovereenkomst met geldende voorwaarden, op basis waarvan door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever concreet opdrachten verstrekt kunnen worden, die leiden tot een specifieke Overeenkomst.

Opdrachtnemer
De rechtspersoon, te weten Sportivun B.V., die diensten op het gebied van verenigingsactiviteiten, trainingen, andere sportstimuleringsactiviteiten en aanverwante c.q. overige werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden en de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Dienstverleningsovereenkomst. Opdrachtnemer is hierna te noemen als: Sportivun.

Opdrachtgever
De organisatie of rechtspersoon, die – in hoedanigheid van sportvereniging of aanverwante organisatie – diensten ter zake trainingen, verenigingsactiviteiten of andere sportstimuleringsactiviteiten en aanverwante c.q. overige werkzaamheden afneemt van Opdrachtnemer, onder toepassing van deze algemene voorwaarden voor verenigingen.

Contractperiode
De overeengekomen duur van de Dienstverleningsovereenkomst c.q. de nadere Overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het aantal overeengekomen weken, waarin Diensten zullen worden uitgevoerd op basis van de Overeenkomst.

Vergoeding
De door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen en bijbehorende voorwaarden, die gespecificeerd zijn in de bijlage bij de Dienstverleningsovereenkomst, en betrekking hebben op de tegenprestatie voor de door Opdrachtnemer geleverde diensten.

Diensten
Alle uitvoerende werkzaamheden, betrekking hebbend op het uitvoeren van trainingen, sportstimuleringsactiviteiten, c.q. aanverwante verenigingsactiviteiten, waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven aan Opdrachtnemer krachtens de Dienstverleningsovereenkomst, en/of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de concrete opdrachten uit hoofde van genoemde Dienstverleningsovereenkomst; een en ander in de ruimste zin des woord.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door Opdrachtgever zijn gegeven en door de Opdrachtnemer zijn aanvaard conform artikel 2.3.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij door Opdrachtnemer voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld, als gevolg waarvan deze voorwaarden eveneens betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden van deze derden. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer onverkort beschouwd worden als enige contractspartij voor Opdrachtgever.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand doordat partijen een schriftelijke overeenkomst hebben getekend dan wel dergelijke afspraken omtrent dienstverlening vanwege Opdrachtnemer overeen zijn gekomen door middel van een opdrachtbevestiging via een e-mail.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.5 Eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.6 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden als dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever in relatie tot de Diensten.

2.8 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer zulks kenbaar maken op haar website en/of Opdrachtgever op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn dan van kracht vanaf de datum van wijziging van de algemene voorwaarden, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na ter kennisstelling uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen een dergelijke wijziging. In dat laatste geval zullen de bestaande algemene voorwaarden van toepassing blijven op de bestaande contractrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot de contractuele einddatum.

ARTIKEL 3: SPECIFICATIE DIENSTVERLENING; AARD DIENSTVERLENING; VERANTWOORDELIJKHEID EN ROLLEN PARTIJEN

3.1 Doelstelling van de dienstverlening door Opdrachtnemer is het faciliteren en verzorgen van (uitvoerende) werkzaamheden bij de Opdrachtgever.
De specifieke uit te voeren dienstverlening en bijbehorende voorwaarden en faciliteiten, geldend tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gespecificeerd in de tussen partijen overeengekomen Overeenkomst, dan wel in de door Opdrachtnemer verstuurde Opdrachtbevestiging per e-mail

3.2 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening geheel zelfstandig en verricht de overeengekomen diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Door Opdrachtnemer ingezette sportbegeleiders of sportcoördinatoren zijn werkzaam uitsluitend onder leiding en toezicht van Opdrachtnemer en als zodanig heeft Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid jegens de door Opdrachtnemer ingezette sportcoördinator of sportbegeleider, echter met inachtneming van de eventueel tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen algemene richtlijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst, die onverkort tussen partijen van toepassing zijn en blijven.

3.3 In geval van klachten omtrent de uitvoering van de dienstverlening, zal Opdrachtgever zich uitsluitend wenden tot Opdrachtnemer. Opdrachtnemer neemt de uitsluitende en gehele verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht en deelt in geval van dienstverlening de werkzaamheden en wijze van invulling zelfstandig in. Een en ander met inachtneming van de reguliere afstemming met Opdrachtgever vanuit de randvoorwaarden en belangen van Opdrachtgever, zoals overeengekomen met Opdrachtnemer.

3.4 Opdrachtgever is zelf geheel en uitsluitend verantwoordelijk voor het eventueel ingezette materiaal en de bijbehorende accommodatie en is uitsluitend verantwoordelijk voor (onder andere: het aanbod aan en de keuze van) de deelnemers aan door haar georganiseerde activiteiten, waarvoor Opdrachtnemer het sportaanbod in opdracht van Opdrachtgever faciliteert; een en ander met inachtneming van de professionele dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

3.5 Opdrachtgever verplicht zich en staat ervoor in dat op alle betreffende locaties van haar, waarbij de uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd, sprake is van een actuele en toepasbare Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

3.6 Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in om de door Opdrachtgever verzochte dienstverlening uit te voeren en de door Opdrachtgever gewenste continuïteit met betrekking tot het sportaanbod te waarborgen, zodanig dat het sportaanbod van Opdrachtgever te allen tijde door kan gaan. Voorwaarde daarbij is echter dat Opdrachtnemer deze inspanning slechts kan realiseren, indien zij de gewenste overeengekomen kwaliteit kan waarborgen -gegeven de omstandigheden en niet geconfronteerd wordt met overmachtssituaties. In dergelijke gevallen zal niet uitgevoerde dienstverlening niet in rekening worden gebracht. Indien Opdrachtgever overeengekomen inzet van dienstverleners vanwege Opdrachtnemer annuleert, is dat mogelijk behoudens ingeval een geplande sportcoördinator of sportbegeleider reeds ingepland staat en dit niet ten minste drie werkdagen van tevoren schriftelijk is afgezegd door Opdrachtgever.

3.7 Opdrachtgever verklaart zich bekend en stemt er mee dat- in geval van opdrachten aan of afspraken met opdrachtnemer betreffende de organisatie en uitvoering van sportkampen c.q. evenementen op de locatie van opdrachtgever- opdrachtnemer gerechtigd is in het kader van de werving en deelname van (jeugdige) sporters- afspraken voor deelname te maken met bijbehorende algemene deelnamevoorwaarden met de ( de ouders van) de deelnemers. Op verzoek zal opdrachtgever in dat geval op de hoogte gesteld worden van de daarbij behorende procedure en geldende voorwaarden

ARTIKEL 4: DUUR; VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 De looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt nader gespecificeerd in de tussen partijen geldende Overeenkomst, dan wel is opgenomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging vanwege Opdrachtnemer.

4.2 De looptijd van de dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is te allen tijde een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij iedere partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, mits zulks geschiedt voorafgaand aan de datum van 1 juli van enig jaar, dan wel ten minste twee maanden voorafgaand aan de einddatum, voor zover de einddatum niet correspondeert met de datum van 1 juli. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk t.a.v. de directie van de andere partij.

Bij gebreke van een rechtsgeldige opzegging, wordt de lopende overeenkomst tussen partijen telkens voortgezet voor een volgende vergelijkbare periode, zoals initieel overeengekomen tussen partijen.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst c.q de daarop gebaseerde opdracht/ overenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst tussentijds te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting (waaronder de verplichting tot betaling van facturen) niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning/ingebrekestelling.

4.4 Na schriftelijke overeenstemming tussen partijen is tussentijdse beëindiging van de Dienstverlenings- c.q. de daarop gebaseerde overeenkomst mogelijk.

4.5 Een partij kan in ieder geval de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:

 • De ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De ander bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
 • De ander in strijd handelt met dwingend recht;
 • De ander geconfronteerd wordt met een beslaglegging op haar vermogen, waarbij de beslaglegging niet binnen zes weken na de datum van beslaglegging wordt opgeheven.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 De vergoeding van Opdrachtnemer bestaat, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

5.2 Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Het tot stand komen van de Overeenkomst , leidt tot de verplichting tot betaling zodra de opdracht tot uitvoering wordt gebracht.

5.4 Deelbetaling van de vergoeding voor geleverde diensten zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtnemer.

5.5 Annulering door Opdrachtgever van specifieke opdrachten krachtens een bestaande Overeenkomst, gebaseerd op de Dienstverleningsovereenkomst, zal door Opdrachtnemer in beginsel aanvaard kunnen worden, mits Opdrachtgever expliciet invulling heeft gegeven aan de voorwaarden, zoals gesteld in artikel 5.7 (zie hieronder).

5.6 Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak voor een concrete opdracht c.q. een gesloten Overeenkomst op basis van de Dienstverleningsovereenkomst eenzijdig opzegt, c.q. annuleert, zonder dat sprake is van tijdige aankondiging, zoals omschreven in 5.7, blijft de betalingsverplichting uit hoofde van de concrete opdracht c.q. betreffende overeenkomst onverkort in stand.

5.7 Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak voor een concrete opdracht c.q. Overeenkomst op basis van de Dienstverleningsovereenkomst wenst te annuleren, dient hij dit minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van eerste uitvoering schriftelijk kenbaar gemaakt te hebben aan Opdrachtnemer. Indien daaraan geen uitvoering is gegeven, geldt het gestelde in artikel 5.6.

5.8 Bij een door Opdrachtnemer aanvaarde annulering conform artikel 5.7, wordt 20% van de resterende verschuldigde vergoeding in rekening gebracht, als vergoeding voor de door Opdrachtnemer gereserveerde tijd en planning van menskracht en organisatievoorbereiding.

5.9 Indien Opdrachtnemer door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een opdracht te annuleren, zal getracht worden de Opdrachtgever daarvan tijdig mondeling of schriftelijk op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.10 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met de Opdrachtgever, de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

ARTIKEL 6: BETALING

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

6.3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

6.4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De door Opdrachtnemer uit te voeren diensten worden gekwalificeerd als inspanningsverplichtingen, uitgaande van de onverkorte verplichting van Opdrachtnemer om invulling te geven aan de bij Opdrachtgever bestaande behoefte aan professionele menskracht. De Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk worden gesteld door Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer aantoonbaar – ondanks eerdere ingebrekestelling vanwege Opdrachtgever om een verzuim alsnog te herstellen – sprake is van toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer krachtens de desbetreffende concrete opdracht vanwege Opdrachtgever zou kunnen factureren. Indirecte schade vanwege Opdrachtgever komt niet voor vergoeding in aanmerking, behoudens indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de Opdrachtnemer, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING

9.1 Partijen zullen alle aan elkaar verstrekte informatie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen als vertrouwelijk beschouwen, voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

10.1 De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake trainingsmethoden, trainingsvoorbereidingen en anderzijds in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

10.2 Alle door de Opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen, afbeeldingen, modellen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake het advies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Opdrachtnemer dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

11.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Ingeval van geschillen tussen partijen omtrent de inhoud en/of uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen, zullen partijen in eerste instantie trachten deze geschillen minnelijk op te lossen, al dan niet door inschakeling van een onafhankelijke derde, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde de bevoegde rechter in te schakelen, welke bevoegd is in het arrondissement van de statutaire plaats van vestiging van de gedaagde partij.

0
  0
  Jouw aanbod
  Jouw aanbod is leegGa terug naar het aanbod
  Chat openen
  Hallo,
  Waar kunnen wij je mee helpen?